Logopedzi Częstochowa

Logopedzi w Częstochowie zaj­mują się nie tylko dziećmi, ale rów­nież zapew­niają pro­fe­sjo­nalne porady logo­pedyczne dorosłym.

Czy warto korzy­stać z porady logo­pe­dów czy może lepiej pocze­kać, aż pro­blem minie wraz z kolej­nym eta­pem rozwoju?

Porada logo­pedy jest wska­zana już w przy­padku naj­młod­szych dzieci. Tylko wykwa­li­fi­ko­wany logo­peda jest w sta­nie stwier­dzić, jak poważne są pro­blemy z mową u dziecka. Im szyb­ciej logo­peda roz­pocz­nie pracę z dziec­kiem, tym lep­sze są roko­wa­nia. Logo­pe­dzi w Częstochowie w LEKARZ DOMOWY są wykwa­li­fi­ko­wa­nymi spe­cja­li­stami z dużym doświad­cze­niem. Mają prak­tykę w dia­gno­zie i tera­pii logo­pe­dycz­nej. Jeśli nie są Pań­stwo pewni, czy dziecko potrze­buje porady logo­pedy, zachę­camy do kon­taktu z naszą porad­nią logopedyczną w Częstochowie na ul. Jaracza 4. Nasi logo­pe­dzi oce­nią, na jakim eta­pie roz­woju mowy znaj­duje się dziecko i wdrożą odpo­wied­nią tera­pię. Logo­peda w naszej poradni w Częstochowie ma doświad­cze­nie w pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Dzięki temu pod­czas wizyty u logo­pedy dziecko nie odczuwa stresu i prze­bywa w przy­ja­znej atmos­fe­rze. Poradnia logopedyczna Grammatical w LEKARZ DOMOWY zapew­nia indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego dziecka i osoby dorosłej.

Logopeda Częstochowa u Pawełczaka

Logopeda Częstochowa Pawełczak

Centrum Neurologopedyczne GRAMMATICAL oferuje usługi neurologopedyczne i logopedyczne dla dzieci i dorosłych obejmujące:

1. Profilaktykę:

 • Dysleksja
 • Dysortografia
 • Dysgrafia
 • Jąkanie-zacinanie
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI

2. Diagnozę:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych
 • Badanie słuchu fonematycznego
 • Badanie umiejętności rozumienia i nadawania mowy
 • Badanie poziomu artykulacji głosek
 • Badanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Określenie poziomu zaburzeń typu SLI
 • Diagnozowanie dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Kompleksowe badanie i określenie rodzaju afazji, dyslalii, dysartrii
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Dysfagia

3. Terapię mowy:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dyslalia
 • Upośledzenie umysłowe w różnym stopniu
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • Zaburzenia genetyczne i neurologiczne (afazja, dysartria)
 • Mutyzm
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI
 • Korekcja i wspomaganie: dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • Jąkanie i zaburzenia fluencyjne
 • Osoby po udarze i urazach
 • Demencja
 • Choroba Parkinsona
 • Płodowy Zespół Alkoholowy FAS
 • ADHD
 • Dysfagia
 • Miastenia
 • Ćwiczenia doskonalące: orientację przestrzenną, koordynację i skupienie, słownik bierny, umiejętności logicznego myślenia i budowania wypowiedzi, percepcję wzrokową, słuchową i wiele innych.

Centrum logopedyczne prowadzi Pani Iwona Jarzabek